top of page
Sandy Beach

하나님을 경험하고          

하나님 나라를 섬기는 교회

Experiencing God,

Serving His kingdom

​예배/모임 안내

주일 1부 예배 --------------------------------------------- 오전 9시
주일 2부 예배 -------------------------------------------- 오전 11시
영어부 (English Service) ----------------------------- 오전 11시
한글 학교 (Korean School) ---------------------------- 오전 9시
수요성경공부 --------------------------------- 수요일 오후 7시30분
금요 찬양과 기도 모임 ----------------------- 금요일 오후 7시30분
새벽기도 ------------------------------------------- 토요일 새벽 7시
소그룹모임 --------------------------------- 매월2회 - 가정 및 교회
​성장반훈련 --------------------------------------------------- 매주일

1. 상반기, ‘각자의 처소에서’ 말씀과 기도의 삶 (크로스포인트 유튜브)
  - 말씀과 기도(1주): 2/13(월)부터 15주간
    (월-목 저녁 7:30/오천호 목사)
  - 수요 성경공부: 2/22(수)부터 12주간(수 오전 8시/(김숭 목사)
2. ‘함께 모여서’ 말씀과 찬양과 기도(금요 저녁 7: 30, 토요 오전 7시)

 

​공지사항

Address

10561 Old Placerville Rd.

Sacramento, CA 95827

김 숭 목사

(916) 365-6334

오천호 목사

(916) 671-9088

Pastor David Sung (EM/Youth)

(916) 280-3072

성수정 전도사 (Sunday School)

(702) 544-5089

bottom of page