top of page
Sandy Beach

하나님을 경험하고          

하나님 나라를 섬기는 교회

Experiencing God,

Serving His Kingdom

​예배/모임 안내

주일 1부 예배 --------------------------------------------- 오전 9시
주일 2부 예배 -------------------------------------------- 오전 11시
영어부 (English Service) ----------------------------- 오전 11시
한글 학교 (Korean School) ---------------------------- 오전 9시
수요성경공부 --------------------------------- 수요일 오후 7시30분
금요 찬양과 기도 모임 ----------------------- 금요일 오후 7시30분
새벽기도 ------------------------------------------- 토요일 새벽 7시
소그룹모임 --------------------------------- 매월2회 - 가정 및 교회
​성장반훈련 --------------------------------------------------- 매주일

​공지사항

  • 친교: 오늘- 백명준 문도희 가정/맥더밑 , 다음주 [12/10] 시리아난민 

  • 훈련반: 오늘 2부 예배후/ 확신반(멀티룸 2) 성장반(멀티룸 1) 

  • 말씀과 기도 (12주차): 금주 화-목 오후 12시 (오천호 목사) 

  • 온라인 수요성경공부 (12주차): 금주 12/6 (수) 오전 8시 (김숭 목사)  [포로기의 남은 자들 (5) – 그럼 우리는 어떻게 살 것인가? ] 

  • 사역지원 및 소그룹 참여 신청서 제출: 다음주 까지 12월 10일까지 [양식: 유인물 참조/ 제출: 헌금함 및 교역자] 

  • 시니어 모임: 금주 12/ 8(금) 오전 10시 30분 

  • 운영위원회 : 금주 12/9(토) 오전 8시 

  • 소그룹 모임: 하반기 종강 [ 다음주일 ] 1교구- 가정, 2교구- 교회

Address

10561 Old Placerville Rd.

Sacramento, CA 95827

김 숭 목사

(916) 365-6334

오천호 목사

(916) 671-9088

Pastor David Sung (EM/Youth)

(916) 280-3072

성수정 전도사 (Sunday School)

(702) 544-5089

bottom of page