Sandy Beach

​예배/모임 안내

주일 1부 예배 -------------------------------------------------- 오전 9시
주일 2부 예배 -------------------------------------------------- 오전 11시
영어부 (English Service) ----------------------------------- 오전 11시
한글 학교 (Korean School) --------------------------------- 오전 9시
수요성경공부 --------------------------------------- 수요일 오후 7시30분
금요 찬양과 기도 모임 ----------------------------- 금요일 오후 7시30분
새벽기도 ------------------------------------------------ 토요일 새벽 7시
소구룹모임 --------------------------------------- 매월2회 - 가정 및 교회
​성장반훈련 -------------------------------------------------------- 매주일

하나님을 경험하고          

하나님 나라를 섬기는 교회

Experiencing God,

Serving His kingdom

​공지사항

1. 교육부서 새교육관 시설 안내 [주일 및 한글학교- 새 교육관/ Youth – 본 건물 / EM- 새 교육관]
2. 연합 부흥회 및 목회자 세미나: 강사: 김용의 선교사/ 마라나타 비전교회 [12/5(월)- 12/7(수) 목회자 세미나:오후 2시/ 전체 집회: 저녁 7: 30분]
3. 
4.
5.

Address

10561 Old Placerville Rd.

Sacramento, CA 95827

김 숭 목사

(916) 365-6334

오천호 목사

(916) 671-9088

Pastor David Sung (EM/Youth)

(916) 280-3072

성수정 전도사 (Sunday School)

(702) 544-5089